Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, afspraak, en overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 1.Aanmelding
1.1 Kinderen kunnen enkel aangemeld worden door hun wettelijke vertegenwoordiger(s).
1.2 Bij aanmelding dient de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind de benodigde gegevens bij aanmelding naar waarheid in te vullen/te corresponderen.

Artikel 2. Afspraken

2.1 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
2.2 Een opdracht komt tot stand door (schriftelijke) aanvaarding door opdrachtgever (cliënt) van de (schriftelijke) opdracht.
2.3 Een opdracht kan ook tot stand komen door mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
2.4 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2.5 Consulten vinden plaats bij Praktijk de Zilveren Maanvlinder, Waardpolderhoofdweg, 1766 EB te Wieringerwaard. Consulten kunnen eveneens op locatie plaatsvinden. Workshops en lezingen vinden op locatie plaats. Bij het verzorgen van bijeenkomsten op locatie reken ik 0,35 eurocent per km. Als het meer dan vijftien minuten rijden is vanaf mijn huis, reken ik tevens vergoeding voor de reistijd/een deel van de reistijd.
2.6 Een afspraak of deelname aan workshop, cursus of lezing, kan telefonisch en tot uiterlijk 48 uur vóór een bijeenkomst kosteloos worden geannuleerd of afgezegd. Indien je korter dan 48 uur van te voren een afspraak afzegt, ben ik genoodzaakt deze wel in rekening te brengen, ongeacht de reden van de afzegging (dus ook bij overmacht).
2.7 De coaching is opgebouwd uit een aantal consulten. Tijdens deze consulten wordt in overleg besloten of de coaching een vervolg zal krijgen.
2.8 Een consult duurt drie kwartier. Bij een consult voor een kind is deze periode onderverdeeld in 45 minuten werken met het kind en 15 minuten mij als voorbereiding, verslaglegging en verdieping.
2.9 Mochten er tijdens het consult zaken blijken die meerwerk met zich meebrengen, dan zal Praktijk De Zilveren Maanvlinder deze zaken alleen verrichten na afstemming met de cliënt. Eventuele afspraken die dan gemaakt worden over extra in rekening te brengen uren, worden apart bevestigd.
2.10 Bedragen die op de website genoemd worden, gelden tot 31 december 2023. Na die tijd kan een indexering op het tarief worden toegepast.
2.11 Indien de cliënt bij een minderjarig kind daarvoor toestemming geeft, kan Praktijk de Zilveren Maanvlinder indien nodig informatie inwinnen bij en /of informatie verstrekken aan de huisarts, de school of een specialist.

Artikel 3. Betaling

3.1 De opdrachtgever (cliënt) ontvangt een factuur voor het totaalbedrag (in geval van offertes na ondertekening van de offerte). Betaling binnen 7 dagen.
3.2 In geval van coaching van een kind: De wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind draagt volledig zorg voor de betaling van de nota(s).
3.3 Bij een eerste herinnering wordt 7.50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij een tweede herinnering is dit 15 euro.
3.4 Indien cliënt verzuimd te betalen, is Praktijk de Zilveren Maanvlinder gerechtigd, onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 Wanneer de voorwaarden van de opdrachtgever (cliënt) strijdig zijn met de voorwaarden van Praktijk De Zilveren Maanvlinder, dan zijn de voorwaarden van Praktijk de Zilveren Maanvlinder van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.
4.2 Opdrachtgever/ cliënt moet klachten over geleverde diensten of producten uiterlijk 8 dagen na levering, doorgeven en schriftelijk bevestigen. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
4.3 De opdrachtgever/cliënt biedt de gelegenheid het geleverde binnen een redelijke tijd te verbeteren, te vervangen of – ter keuze van Praktijk De Zilveren Maanvlinder – te verrekenen.
4.4 Bij aansprakelijkheid voor directe schade beperkt Praktijk De Zilveren Maanvlinder zich enkel tot het bedrag dat de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind hebben betaald voor de diensten van Praktijk De Zilveren Maanvlinder en wordt het betaalde bedrag gerestitueerd
4.5 Praktijk De Zilveren Maanvlinder is niet aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, psychische schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst geleden door de opdrachtgever, de werknemers van opdrachtgever of derden.
4.6 Praktijk De Zilveren Maanvlinder heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of op te schorten, zonder verplichting tot schadevergoeding wanneer er sprake is van overmacht. Overmacht is in ieder geval – maar niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
4.7 Wanneer Praktijk De Zilveren Maanvlinder door overmacht (de verdere) uitvoering van de overeenkomst moet staken, houdt Praktijk De Zilveren Maanvlinder wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden, gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 5. Slotbepaling

5.1 Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
5.2 Op deze overeenkomst en wat daarmee verband houdt, tussen opdrachtgever en Praktijk De Zilveren Maanvlinder is Nederlands recht van toepassing.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *